Geen kansrijke locatie meer.
Maarsbergen wordt door de provincie niet langer gezien als een kansrijke locatie om windturbines op te
bouwen. De enorme berg aan zienswijzen van bewoners met allerlei en blijkbaar steekhoudende argumenten
tegen de aanwijzing, zijn gehonoreerd en daar zijn wij en hopelijk ook toekomstige generaties, ontzettend blij
mee! De voor ons dichtst bij zijnde kansrijke locatie ligt nu tussen Woudenberg en Soesterberg in. Een nadere
keuze zal uitwijzen of ze daar ook komen. Andere gemeenten zoals Amersfoort, Lopik en Woerden hebben zelf
al plannen gemaakt voor windturbines op hun grondgebied.

Een terugblik.
Het is alweer driekwart jaar geleden, dat de Provincie Utrecht het plan lanceerde onderzoek te doen naar
geschikte locaties om windturbines op te plaatsen om zo de doelstelling van 2,4 Terrawattuur (TWh) groene
energie opwekcapaciteit in 2030 te halen.

Gedeputeerde Staten wilde per se een groter aandeel wind- t.o.v. zonne-energie en dus startte ze februari vorig
jaar een aparte MER (Milieu Effect Rapportage) procedure m.b.t. windenergie.

Doel: geschikte locaties voor de plaatsing van 240 m. hoge windturbines vinden in onze provincie. Er volgde
een notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), waarbij ook Maarsbergen aangewezen werd als mogelijke locatie.

Reactie bewoners: indienen van zienswijzen.
De gemeente Utrechtse Heuvelrug had in een eerder stadium Maarsbergen juist niet aangewezen als mogelijke
locatie voor windturbines.

Hierop volgde een enerverende bewonersbijeenkomst in de Weistaar. Bewoners konden hun zienswijzen
indienen tot 5 april 2023, waarom zij het oneens waren met de aanwijzing. Dat hebben bewoners massaal
gedaan en de provincie bestookt met allerlei bezwaren.

Standpunt gemeente Utrechtse Heuvelrug.
UH wil de gemeentelijke doelstelling van 0,088 TWh halen door meer in te zetten op zonne-energie i.p.v.
windenergie vanwege (vervuiling van) het landschap, de (dichte) bebouwing en (schadelijke gevolgen voor)
flora en fauna. De provincie ging daar dwars tegenin, waardoor bv. ook Overberg ineens geconfronteerd werd
met een nieuwe aanwijzing.

De gemeente schreef in een brief aan de Provincie dat er in onze gemeente de hele zittingsperiode van 4 jaar
geen initiatieven ontplooid zullen worden t.a.v. windenergie. Een duidelijk standpunt.

Het vervolg.
In verband met de verkiezingen van Provinciale Staten en de vorming van een nieuw college, duurde het lang
voor de Nota van Beantwoording uitkwam, waarin antwoorden werden gegeven op de honderden ingediende
zienswijzen.

Voor zoekgebied 85, waar Maarsbergen onder viel, werd verklaard dat er nader onderzoek zou plaatsvinden
door een andere indeling te maken. Weinig concreets.

Een paar maanden later volgde een peiling onder ruim 7.000 mensen over de vraag waar dan rekening
gehouden moest worden bij het kiezen van een locatie. Twee factoren werden als belangrijkste genoemd:
minimale hinder voor wonen en zo min mogelijk schade aan de natuur.

Met die inzichten werd de lijst met locaties opnieuw bekeken met nu als uitkomst dat er 27 kansrijke plekken
zijn benoemd. Daaruit zal een verdere keuze gemaakt worden, omdat zo veel plekken (goed voor 100
windmolens) niet nodig zijn om de doelstellingen te halen. ​