BESTUUR

Het bestuur van de vereniging bestaat uit onderstaande leden:

Voorzitter Casper Polspoel bestuur@dorpsraadmaarsbergen.nl
Secretaris Olga Matthijssen bestuur@dorpsraadmaarsbergen.nl
Penningmeester Leia van der Woerd penningmeester@dorpsraadmaarsbergen.nl
Algemeen bestuurslid Vincent Post
Algemeen bestuurslid Jan Huyser
Algemeen bestuurslid Joke van den Essenburg
Algemeen bestuurslid Ton Soepenberg
Niet-bestuursfuncties:
Websitebeheer
Vincent Post webbeheer@dorpsraadmaarsbergen.nl

Door de eerstvolgende algemene ledenvergadering kunnen er, bij vacatures, nieuwe bestuursleden benoemd worden. Elk bestuurslid heeft in principe een zittingstermijn van 4 jaar.

Bestuur Maarsbergen 2021

Nadere kennismaking met de bestuursleden

Olga Matthijssen

Mijn naam is Olga Matthijssen. Na 20 jaar in Utrecht gewoond te hebben, zijn we met 2 kleine kinderen naar Maarsbergen verhuisd. We wilden een grote tuin. Ik woon nu al weer bijna 30 jaar in Maarsbergen, maar ben altijd in Utrecht en omgeving in het MBO onderwijs blijven werken. Jonge mensen inspireren me. Begonnen als docent Engels en daarna in allerlei andere functies; van MEAO- directeur tot secretaris van het College van Bestuur. Nu ik sinds 3 jaar vervroegd met pensioen ben, mijn kinderen het huis uit zijn, vond ik het tijd worden me meer te richten op ons dorp. Er is genoeg (vrijwilligerswerk) om je mee bezig te houden. Alleen al het op de kaart zetten van Maarsbergen en de ontwikkelingen in de komende jaren verdienen alle aandacht. Daarbij vind ik het heel belangrijk om het dorpsgevoel te versterken. De Dorpsraad kan daar een serieuze steen aan bijdragen. Daar doe ik het voor.

Vincent Post

Mijn naam is Vincent Post, 39 jaar, getrouwd met Marleen en vader van 2 lieve kids. Sinds 2019 wonend op de Samuel de Marezhof en dus redelijk nieuw in het mooie Maarsbergen. Maar vanaf het begin al betrokken geraakt bij de Dorpsraad. In eerste instantie achter de bar bij een pop-up café, daarna als deelnemer in de kascontrole commissie. Toen in het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor de financiën en na 2 jaar dit stokje overgedragen. Nu verantwoordelijk voor de marketing uitingen, de historisch wandeling en andere leuke evenementen.

‘Een nieuwe website, wandelingen door het dorp, de vereniging financieel sterk maken, leuke feesten organiseren’. Zo maar een greep uit mijn bezigheden. ‘Laat mij maar even’ is een spreuk die ik vaak gebruik. Ik hoop jullie snel eens tegen te komen en van gedachten te wisselen wat we nog meer voor leuke dingen voor het dorp kunnen betekenen.

Casper Polspoel

Mijn naam is Casper Polspoel. 6 jaar geleden ben ik met mijn vrouw in Maarsbergen komen wonen. We zijn beiden opgegroeid in een dorp en na jaren in de Randstad gewoond te hebben besloten we dat we onze toekomstige kinderen een dorp gunden om in op te groeien in plaats van een drukke stad. Inmiddels zijn die (2) kinderen er en zijn we blij om in het mooie Maarsbergen te wonen.

Ik beschouw de Dorpsraad als een essentiële vereniging om de belangen van Maarsbergen te kunnen behartigen bij verschillende partijen zoals de gemeente en de provincie. Zonder duidelijke stem vanuit ons dorp worden we snel over het hoofd gezien. Daarnaast is het natuurlijk erg leuk en gezellig om samen met dorpsgenoten sociale activiteiten op te zetten en uit te voeren. Samen kunnen we ons dorp nog leuker maken!

Joke van den Essenburg

Mijn naam is Joke van den Essenburg. Ik ben in Maarsbergen geboren, ik ben er opgegroeid en ik heb er sindsdien ook altijd met veel plezier met mijn man en kinderen gewoond en gewerkt als zelfstandig ondernemer. Mijn leven lang in Maarsbergen heeft mij nog nooit verveeld. Ik ken dan ook heel veel mensen en weet veel van de historie van Maarsbergen.

Maarsbergen is een mooi en fijn dorp in een prachtige omgeving. Ik heb mij altijd op velerlei wijze ingezet voor het dorp en de gemeenschap o.a. in allerlei bestuursfuncties. Er blijkt uit ontmoetingen met andere bewoners dan ook altijd wel wat te doen wat onder de aandacht gebracht kan worden.

Deze ontmoetingen van en met de bewoners geven verbondenheid met elkaar. Ik zet mij op deze manier graag in voor een nog mooier en fijner dorp waar wij met elkaar leven en ook elkaar ontmoeten!

Jan Huyser

26 jaar geleden zijn we met ons gezin in Maarsbergen komen wonen en is mijn vrouw Ada de kleurenwaaier begonnen. Zelf was ik toen verantwoordelijk voor een Sfeer formule in ons land met bijna 100 verf- en behangwinkels, wat nu nog steeds succesvol voortleeft onder de naam NIVEAU. Onze 2 dochters runnen nu de Kleurenwaaier en mijn zoon de NIVEAU formule.

Bijna 10 jaar geleden heb ik me ingezet voor een royalere doorgang om Maarsbergen heen en inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang.

In een (klein) dorp is het van belang elkaar te (leren) kennen en te weten wat er leeft en wordt verlangd. Daarom is een Dorpsraad een prachtig instrument om een klein dorp een gezicht te geven en belangen te vertegenwoordigen bij gemeente en provincie. Dus mijn motto in deze: Doe mee!

Ton Soepenberg

 

Leia van der Woerd

 

Portefeuilles

Binnen het bestuur hebben bestuursleden een bepaalde portefeuille;

Externe contacten: Casper Polspoel. Bij interviews is er altijd een tweede persoon/bestuurslid bij.
Communicatie (schriftelijk): Olga Matthijssen. Een tweede bestuurslid geeft zijn/haar fiat aan vorm en inhoud.
Ledenadministratie: Leia van der Woerd

De meeste bestuursleden hebben ook een aandachtsgebied waarvoor zij de kar trekken:

Aandachtsgebied: ‘De ontmoeting’:

Joke van den Essenburg

Aandachtsgebied: ‘Ontwikkelingsgericht’:

Jan Huyser
Aandachtsgebied: ‘Recreatief’: Ton Soepenberg
Aandachtsgebied: ‘Lange termijn’: Casper Polspoel

Bij de acties, die voortvloeien uit hun aandachtsgebied, zorgen zij dat er mensen gevonden worden, die meestal samen met anderen de uitvoering voor hun rekening nemen.

Sinds kort kent de vereniging ook 2 commissieleden, die hun expertise en tijd inzetten voor de vereniging. Zij informeren het bestuur over wat er speelt op hun ‘terrein’. Zo lukt het ons om extra ogen en oren te hebben.

Luc van Dam: ‘Politiek’.
Hij houdt het bestuur op de hoogte van relevante politieke ontwikkelingen. Probeert budget te verkrijgen voor het project Hart voor Maarsbergen bij de gemeente.
Pim Verboon:   ‘Planning Ondertunneling’.
Pim legt of houdt contact met diverse instanties, die te maken hebben met de planning van de ondertunneling en alles wat daarbij hoort, zoals het afsluiten van straten.

Privacyverklaring.
U leest hier o.a. hoe wij omgaan met informatie die de vereniging van de leden verkrijgt, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit artikel informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn. 

Het verstrekken van gegevens

Als u lid wordt van onze vereniging verkrijgen we uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Na toekenning van een lidmaatschapsnummer verwerken we uw gegevens in een (digitaal) ledenbestand. De datum van mutatie wordt automatisch vastgelegd in dit bestand.

 1. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan
  naam, voornaam, voorletters, titulatuur, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en E-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens.
 2. Lidmaatschapsnummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder 1.
 3. Gegevens betreffende het lidmaatschap, waaronder begrepen de aard daarvan, alsmede de functie binnen en de deelname aan de activiteiten van de vereniging.
 4. Foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de vereniging.
 5. Gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften. 
Verwerking

De verwerking geschiedt slechts voor:

 1. De activiteiten die gelet op de doelstelling van de vereniging gebruikelijk zijn of die door de ledenvergadering zijn goedgekeurd. 
 2. Het verzenden van informatie aan betrokkenen. 
 3. Het bekend maken van informatie voor betrokkenen en activiteiten van de vereniging na instemming van de ledenvergadering, voor zover aanwezig, op de eigen website .
 4. Het berekenen, vastleggen en innen van contributie en giften, alsmede andere activiteiten van intern beheer. 
 5. Om u diensten, producten en/of informatie aan te bieden en te leveren. 
 6. Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op de website, of om via de website contact op te nemen met bestuursleden van de vereniging. 
 7. Om u een nieuwsbrief, uitnodiging of andere elektronische informatie toe te sturen. 
 8. Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen t.b.v. de kascontrolecommissie.
De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

Degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de hierboven bedoelde activiteiten als bedoeld in “de verwerking geschiedt slechts voor:” of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken. 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden. Persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk een jaar nadat het lidmaatschap is beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. De gegevens op de website worden onverwijld verwijderd wanneer betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger daarom verzoekt.

Uitwisseling gegevens

Alleen als u het bestuur daarvoor (ondubbelzinnige) toestemming hebt gegeven, kunnen wij uw gegevens uitwisselen met de andere leden.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens.

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy-beleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via bestuur@dorpsraadmaarsbergen.nl
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan bestuur@dorpsraadmaarsbergen.nl of doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het per e-mail of post ontvangen van informatie vanuit de vereniging.

HEB JE VRAGEN?

STEL ZE GERUST

Adres

Vereniging Dorpsraad Maarsbergen
Tuindorpweg 3
3953 BB Maarsbergen

Overige info

KVK nr.: 73247650

Regiobank:
NL20 RBRB 0778 1617 06

Email
Volg ons