Doe mee en word lid! Misschien heeft u zelfs wel ideeën om  actief mee te werken, bijvoorbeeld als straatcontactpersoon! Dit is zeer welkom. Juist met zijn allen kunnen we een dorp maken en behouden dat leefbaar en aantrekkelijk is voor elke Maarsberger! Voor de prijs hoeft u het niet te laten. De contributie tot 1-1-2021 bedraagt slechts 10 Euro!

U kunt zich op diverse manieren aanmelden als lid:
Klik op Contact in het menu hierboven en vul het formulier in. Lees meer…

We gaven een bloemetje weg.

Heeft u ook onze kaart ontvangen? Wij vonden een foto van ons dorp zo mooi, dat we deze op de kaart lieten drukken. Uiteraard verdient de maker de volle credits en dat vonden we wel een bloemetje waard. Op de foto daarom onze Olga Matthijssen, die een mooi boeket overhandigde aan de heer Ted Kuijpers, die de creatie samen met Eric Toppen bedacht!

Lees meer…

Wat moeten wij met zo’n rare enquête van VBMM?

De uitslag.

VBMM brengt naar buiten dat een ruime meerderheid van bewoners hen steunt t.a.v. hun verbeterplannen voor de ‘Westvariant’. 95 Maarsbergers hebben de enquête ingevuld. Wie dat zijn, is niet bekend; de enquête was anoniem. Je kon daardoor dus, als je kwaad wilde als individu meerdere malen de enquête invullen, meerdere personen op één adres de enquête invullen of zelfs jokken over je woonplaats. Geen enkele waarborg voor objectiviteit ingebouwd. Wat zegt zo’n uitslag dan? Lees meer…

Provinciaal Inpassingsplan ondertunneling klaar.

Beste leden,

het PIP, Provinciaal Inpassings Plan, voor de ondertunneling is klaar. Er is vanaf vandaag tot 1 juli de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen en dan bij de vergadering hierover bij Provinciale Staten op 1 juli in te spreken na aanmelding bij de griffier. De gemeenteraad zal maandag 15 juni hierover vergaderen, over haar standpunt en zienswijze naar de provincie. Als dorpsraad zullen we een zienswijze indienen en bij beide vergaderingen aanwezig zijn. Lees meer…

Nogmaals glasvezel – Dorpsraad informeert.

Dorpsraad Maarsbergen wilt u graag informeren over glasvezel, maar probeert niet om u over te halen. U bent immers het beste gebaat bij objectieve en neutrale informatie, zodat u zelf wel overwogen kunt beslissen wat u gaat doen. Er zijn mensen die bijzonder lovend zijn over glasvezel, omdat het goedkoper zou zijn, en het een veel snellere internetverbinding mogelijk maakt dan via de conventionele weg. Maar er komen bij ons ook kritische geluiden binnen en natuurlijk kunt u zich afvragen of u die supersnelle internetverbinding wel nodig heeft, Lees meer…

Alweer commotie rond ondertunneling.

Beste leden,

Er
is weer aardig wat reuring rond de ondertunneling. In de poliltiek en
lokaal. Allereerst is er op ons verzoek en op verzoek van bewoners van
de Tuindorpweg een geluidsmeting aan de Tuindorpweg gedaan en zijn de
geluidsrapporten geactualiseerd naar aanleiding hiervan en naar
aanleiding van de inpassing in het rapport van de correcte snelheden.
Hieruit blijkt weer dat de meeste geluidsoverlast ontstaat voor de
bewoners van de Tuindorpweg, dan Woudenbergseweg en dan voor een paar
woningen aan de Engweg. Lees meer…

Glasvezel in Maarsbergen?

Goed nieuws! Glasvezel in Maarsbergen, Maarn en Overberg is
dichterbij dan ooit!

Na het buitengebied zijn nu ook de kernen aan de beurt. Maar waarom is dit goed nieuws? We vroegen het aan Joke van de Essenburg, bestuurslid van de Dorpsraad in Maarsbergen, en Jan Huyser, eveneens bestuurslid van de Dorpsraad én zelf al gebruiker van glasvezel aangezien hij in het buitengebied woont. Daar was eerder een succesvolle campagne van Glasvezel buitenaf. Nu zijn de kernen van Maarsbergen, Lees meer…

De situatie rond de Grote Bloemheuvel.

Bij de leden van de dorpsraad behoort de situatie rond de Grote Bloemheuvel al jarenlang tot de top 3 ergernissen in het dorp. Twee bewoners van de Tuindorpweg hebben op eigen initiatief een brief met verzoek om handhaving van de Erfgoedwet en Woningwet gestuurd aan B&W. Het AD kwam hierachter en heeft een artikel hierover geschreven. Bijgaand de link: https://www.ad.nl/utrecht/puist-van-maarsbergen-moet-worden-uitgeknepen-inwoners-willen-af-van-bouwvallen~a98fd81a/
Lees meer…

Vertrouwensbreuk.

Er is weer nieuws over de situatie rond de tankstations. In het Nieuwsblad De Kaap stond recentelijk hierover een uitgebreid artikel. De Dorpsraad heeft het onderstaande commentaar op de huidige situatie. Onzes inzien is er sprake van een vertrouwensbreuk.

De commissie tankstations van de  Dorpsraad Maarsbergen zet zich in om de gemaakte afspraken en   moties  weer op de politieke agenda te plaatsen  van Gemeente  Utrechtse Heuvelrug en Provincie Utrecht.

Het is onbegrijpelijk en niet acceptabel  Lees meer…

Samen.

Zaterdag reed ik langs het Leersumse veld. De parkeerplaats en ver daarbuiten helemaal vol met auto’s. Zondag reed ik langs de Franse Put. Hetzelfde. Op televisie zie ik veel mensen op de strandboulevards en bij bouwmarkten. Potentiele Corona concentraties denk ik dan. Er wordt een NL alert uitgebracht over afstand houden en binnen blijven bij ziekte en verkoudheid.

Met
gemengde gevoelens overdacht ik dit. Luisteren we niet naar de
deskundigen? Snappen we de immuniteitsmuur niet? Lees meer…

Tankstations blijven toch.

Zowel de gemeente Utrechtse Heuvelrug als de provincie Utrecht willen niet voor de kosten opdraaien van de verplaatsing of het verwijderen van de tankstations in Maarsbergen. De pompen blijven daarom op hun plek staan. Dat staat in een Statenbrief van verkeersgedeputeerde Arne Schaddelee.

De tankstations waren onderdeel van het grote plan om een tunnel te maken bij de spoorwegovergang in het dorp. Ze zouden in dat plan verwijderd of verplaatst worden omdat dat de leefbaarheid in Maarsbergen ten goede zou komen. Lees meer…

Vertraging Ontwerp Inpassingsplan.

Zoals eerder aangegeven is er met de verkeerd gehanteerde maximumsnelheden als uitgangspunt gerekend in het geluidsonderzoek. Het betreft snelheden op de toekomstige provinciale weg onder het spoor, de Tuindorpweg en de Haarweg in Maarsbergen. Deze verkeerde uitgangspunten zijn ook in een aantal andere onderzoeken gebruikt, zoals het onderzoek luchtkwaliteit en trillingen. Deze onderzoeken moeten dus ook aangepast worden op basis van de juiste snelheid.

Hierdoor ontstaat een vertraging van ca. 7 weken, waardoor de vaststelling van het ontwerp- inpassingsplan (PIP) op 9 juni 2020 plaats zal vinden in plaats van medio april 2020. Lees meer…

Contributie 2020.

Tot op heden is de contributie geïnd via een factuur. De verwerking van deze betalingen is echter zowel voor u als voor de vereniging een tijdrovende zaak. Wij willen u dan ook vragen om uw contributie met ingang van 2020 op een eenvoudige manier te betalen: via een automatische incasso. De contributie wordt dan automatisch van uw rekening afgeschreven. Hieronder vindt u een machtigingsformulier om ingevuld en ondertekend retour te sturen. U kunt uw machtiging altijd weer intrekken door het sturen van een schriftelijke opzegging een maand voor het einde van het nieuwe jaar. Lees meer…

Reactie gemeenteraad UH op PIP onderdoorgang Maarsbergen.

Geacht college,

Wij hebben kennis genomen van het op 10 december 2019 door u genomen besluit tot vaststelling van
het voorontwerp provinciaal inpassingsplan “Spooronderdoorgang Maarsbergen” en de
daaropvolgende terinzagelegging. Op 7 november 2019 heeft u ons een brief gestuurd, waarin u de
voorbereiding van het voorontwerp provinciaal inpassingsplan “Spooronderdoorgang Maarsbergen”
heeft aangekondigd en de procedure uiteenzet. Middels deze brief maken wij gebruik van de in artikel
3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening geboden mogelijkheid tot het geven van een reactie op het
plan. Lees meer…

Eerste jaarverslag Dorpsraad Maarsbergen.

Jaarverslag 2018 en 2019
Inleiding
De Dorpsraad Maarsbergen is door het huidige bestuur bij notariële akte als vereniging opgericht op 28 november 2018.
Het ledenaantal bedraagt 84 op 31 december 2019.

Algemene ledenvergadering.

Op 3 februari 2020 vond de eerste Algemene Ledenvergadering plaats in Het Gebouwtje. Hier werd het bestuur vastgesteld.

Bestuurssamenstelling
Wout Karelse Voorzitter
Olga Matthijssen Secretaris (teruggetreden op 1 april 2019)
Marc van Toor Bestuurslid. Lees meer…

Geen verdere vertraging!

Als Dorpsraadsbestuur wordt ons bijna iedere dag gevraagd: ‘Wanneer wordt er nu eens eindelijk begonnen met de ondertunneling? Er wordt al zolang gepraat en het wordt alleen maar drukker in Maarsbergen.’

10 jaar praten is genoeg!!
De Dorpsraad steunt het besluit voor de Westvariant met gesloten Tuindorpweg. Zo maken we een echt dorpscentrum, zonder dampend verkeer. Daarom wil de Dorpsraad:

  • DUIDELIJKHEID
    EN VOORTGANG

Er is jarenlang
gesproken en uitgesteld. Lees meer…

Uw huis klaar voor de toekomst?

Stel je voor: je woning aangesloten op glasvezel en zo
voorbereid op de toekomst. Niet alleen om snel video’s te kunnen
kijken, maar denk eens aan digitale zorg aan huis. Bijvoorbeeld via
een beeldverbinding met de huisarts. Zo’n toepassing is binnen
afzienbare tijd niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven.

Dat vertelde … Jansen, van Glasvezelbuitenaf ons op 2 december. Tijdens een inspirerende informatieavond aan de Dorpsraad legde hij uit hoe aansluiting op het glasvezelnetwerk Maarsbergen toekomstklaar maakt. Lees meer…

Geen vrachtauto’s op de Haarweg.

Beste leden,

U ziet een stuk van
de Haarweg op de foto. Hier rijdt binnenkort geen vrachtverkeer meer.
Dat is dan verboden. De Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft ons
verteld dat rond de feestdagen de bijbehorende verkeersborden worden
geplaatst. De precieze datum is niet bekend. In ieder geval is de
sluiting van de Haarweg voor vrachtverkeer dan definitief en wordt
het een stuk rustiger op de Haarweg. Lees meer…

Advies eventuele uitplaatsing tankstations.

Het adviesbureau landschapsarchitectuur en stedebouw Hosper heeft inmiddels al weer ruim een jaar geleden een lijvig rapport uitgebracht, waarin uitvoerig wordt ingegaan op alle mogelijke opties met betrekking tot de uitplaatsing van de tankstations van Shell en Tinq uit ons dorp. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Provincie Utrecht. Toestemming tot publicatie kregen we van mevrouw Karin Tuinman, omgevingsmanager spoorwegonderdoorgang N226, Maarsbergen.
U kunt hier het complete rapport downloaden. Lees meer…

Het pop-up dorpscafe, op 1 november, geslaagd.

De eerste avond van het popup-dorpscafe was zeer geslaagd. Ondanks het minder goede weer wisten minstens 50 mensen de plek te vinden. Er werden drankjes en hapjes geserveerd en er ontstonden geanimeerde gesprekken, over van alles en nog wat.

Het streven is voorlopig om enkele malen per jaar een popup-dorpsavond te organiseren.

Lees meer…

Het hele verhaal rond de tankstations.

De wens tot verplaatsing van de tankstations van Shell en Tinq kent al een lange geschiedenis met als dieptepunt dat op de kadernota UH 2020-2023 (meerjarenbegroting) geen geld, 2,5 miljoen, is opgenomen voor de verplaatsing van de tankstations. Ook voor het uitvoeren van het plan van aanpak samen met de Provincie wat de diverse scenario’s gaan kosten wordt geen geld gereserveerd. Het gaat om € 25.000,-

Om een goed beeld te
krijgen wat er tot nu toe gebeurd en gedaan is, Lees meer…

Bloembakken in ons dorp geplaatst!

Vandaag, 28 augustus, zijn er weer bloembakken geplaatst in ons dorp. Dankzij een samenwerkingsproject tussen de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, subsidie van groen in de buurt en de Dorpsraad Maarsbergen is dit tot stand gekomen. Sommigen van ons weten dat ze er eerder hebben gestaan. Zo maken we ons dorp Maarsbergen weer wat mooier en aantrekkelijker. We hopen dan ook dat u ze ook mooi vindt en er van geniet.
Een en ander is ook te lezen in een artikel in “De Nieuwsbode” Lees meer…

Nieuw boek over Maarsbergen.

Op12 juni j.l. verscheen De erfenis van ridder Fulco – het ontstaan van het dorp Maarsbergen van auteur Herman Postema, die al vaker publiceerde over de geschiedenis van de dorpen op en rond de Utrechtse Heuvelrug.

Maarsbergen, dorp met een roemrijke geschiedenis
Voor een kleine plaats als Maarsbergen is er door de eeuwen heen tamelijk veel geschre- ven over de geschiedenis van dit dorp. Hoewel dorp, eigenlijk was het niet meer dan een verzameling boerderijen, Lees meer…