Beste leden,

De vorige nieuwsbrief van de commissie Verkeer & Veiligheid was in januari. Het is tijd voor een update. Er valt namelijk genoeg te melden.

Plaatsen van zebrapaden

Er zijn begin dit jaar twee nieuwe zebrapaden in gebruik genomen. De Rottegatsteeg en de Haarweg. Echte aanwinsten. Om ook na zonsondergang goede zichtbaarheid te garanderen  op de Rottegatsteeg hebben wij de gemeente gevraagd om extra verlichting te realiseren. Wat betreft de Haarweg hadden wij voor ogen dat de zebra breder en gelijkvloers zou zijn voor nog betere zichtbaarheid. De gemeente is welwillend om te kijken of dit onder het mom van groot onderhoud van de hele straat alsnog mogelijk is of op andere wijze.

Inspraak Provincie Utrecht veiligheid oversteek nieuwe bushalte 28 februari 2024

Op 28 februari heeft hebben wij ingesproken bij de Statencommissie Milieu en Mobiliteit om onze bezorgdheid te uiten over het verdwijnen van de veilige oversteek naar de bestaande bushalte terwijl wij een onveilige oversteek terugkrijgen bij de nieuwe bushalte. Wij hebben onze wensen kenbaar gemaakt in deze brief en toegelicht. De wensen zijn een zebraoversteek en een snelheidsremmende maatregel met bij de komgrens.

De aanwezige commissieleden stelden belangstellende vragen die we hebben kunnen beantwoorden. De Gedeputeerde dhr. Van Schie was enthousiast over de snelheidsremmende maatregel, maar gaf aan weinig interesse te hebben in de zebra. Het huidige ontwerp zou voldoen aan de veiligheidseisen. Er wordt vanaf het tweede kwartaal contact met de Dorpsraad opgenomen om input te leveren op een ontwerp voor de snelheidsremmende maatregel. Al met al een kleine winst, maar niet de gehoopte uitkomst.

Link naar inspraak

Link naar stukken

Inspraak VBMM verkeersveiligheidsaudit 3 april 2024

Op woensdag 3 april heeft VBMM voorzitter dhr. Van der Horst ingesproken bij de Provincie Utrecht over het nog niet afronden van de motie ‘Veiligheid voor alles’ (128A), omdat er nog serieuze veiligheidsrisico’s zouden zijn. Hier zijn wij van de Dorpsraad het helemaal mee eens en hebben daarom ook voorafgaand aan deze inspraak onze steun uitgesproken en een schriftelijke reactie naar de commissie Milieu en Mobiliteit gestuurd. De optelsom van alle acties heeft ertoe geleid dat de motie nog niet is afgedaan met steun van de fracties CDA, SGP en D66. De Provincie geeft nog een schriftelijke reactie op onze  brief. Wij volgen de verder ontwikkelingen nauwgezet. Wordt vervolgd…

 Link naar stukken en inspraak

 Inspraak gemeente Utrechtse Heuvelrug veilige oversteek nieuwe bushalte

Ook hebben wij dezelfde brief van 28 februari naar de gemeente Utrechtse Heuvelrug gestuurd. Tijdens onze inspraak op donderdag 5 april 2024 konden wij rekenen op de steun van alle lokale fracties. Zij zullen dan ook hun eigen partijen op Provinciaalniveau nogmaals wijzen op onze wensen. Dit zou ons kunnen helpen om op de veiligheid rondom de rotonde verder te verbeteren.

Tijdelijk fiets- en voetpad richting Maarn

Tijdens de informatieavond eind 2023 werden wij onaangenaam verrast door het voorstel van de aannemer om fietsers en voetgangers tijdens de bouwperiode gebruik te laten maken van de Bosweg. De Dorpsraad wilde dit niet accepteren en is in overleg gegaan met Gemeente, Provincie en Hegeman.

Na een intense periode is afgelopen week het verkeersbesluit genomen op basis van “Veiligheid eerst” en gaan fietsers en voetgangers tijdens de bouwperiode op een gescheiden strook langs de Bosweg. Er is een doorgang achter de oude brandweerkazerne gemaakt die aan gaat sluiten op het tijdelijke fiets/voetpad. In de komende dagen gaat dit door Hegeman verwezenlijkt worden, zodat er bij de opening van de Bosweg een veilige oplossing zal zijn. Met dank aan GUH, Provincie, ProRail en Hegeman.

Optimalisatie VRI (verkeersregelinstallatie) Haarweg met N226

In de vorige nieuwsbrief werd de optimalisatie al aangekondigd. Afgelopen vrijdag werden wij deze keer aangenaam verrast door de Provincie Utrecht met het volgende bericht:

De afgelopen tijd is het team bezig geweest om te kijken of de VRI op het kruispunt met de N226 in het dorp efficiënter kunnen laten verlopen. En dan met name gericht op het verkeer van de beide zijwegen en de parallelweg meer tijd kan krijgen als de spoorbomen dicht zijn geweest.

We voeren op korte termijn, begin volgende week waarschijnlijk, in ieder geval de volgende (tijdsduur) wijzigingen door in de VRI:

  1. De voertuigen op de Haarweg krijgt een langere tijd groen en ook vaker per uur groen. Dat betekent dat er i.p.v. ca. 1, ca. 3 autos kunnen passeren wanneer er groen is.
  2. Er vindt nog een kleine technische aanpassing plaats van het verkeerslicht vanaf het spoor linksaf naar Maarn. Deze is nadat het laatste voertuig is gepasseerd direct kan worden overgegaan van geel naar rood. Nu is dat een vaste tijd en het zal ervoor zorgen dat de totale cyclustijd korter wordt als er geen of weinig voertuigen linksaf naar Maarn afslaan.

Deze wijzigingen gaan we monitoren en vooral na 15 april als de rotonde in gebruik wordt genomen.

Er wordt ook gewerkt aan een softwarewijziging voor een nog flexibeler regeling die de tijdelijke situatie na 15 april beter kan doorstaan. We hopen dat deze nog voor de zomer in de VRI kan worden ingevoerd. De provincie wil dit zorgvuldig doen en dat kost tijd

Inmiddels is de aanpassing zelfs vervroegd en dezelfde vrijdag (5 april jl.) doorgevoerd. Aanleiding hiertoe is ook een lang traject van samenwerking en vasthoudendheid tussen de Dorpsraad en de Provincie Utrecht. De Dorpsraad voorzag twee jaar geleden al dat, tijdens de bouwfase, de combinatie rotonde, VRI, Spoorbomen een verkeersinfarct zou kunnen gaan geven. Het hoge aantal treinen in de spits, 16 per uur, maakt het probleem tijdens de bouwfase alleen maar groter. Dit alles is opgepakt door de Provincie en na meerdere onderzoeken is voor deze twee traps oplossing gekozen.

Mocht u iets vreemds zien in de werking van de VRI in de komende weken, stuur dan een mail naar info@dorpsraadmaarsbergen.nl dan coördineren wij met de Provincie om eventuele kinderziektes er zo snel mogelijk uit te krijgen.

Bevindingen snelheidsmetingen

Zoals jullie hebben gemerkt hebben er tussen de wegversmallingen voor het bedrijventerrein een aantal weken een tweetal camera’s op de Haarweg gehangen. Hiermee is inzicht verkregen in aantallen verkeersbewegingen en snelheden. Samenvattend: Er wordt structureel te hard gereden en er zijn gemiddeld 24 vrachtwagens per doordeweekse dag geregistreerd die daar niet zouden mogen rijden. In het weekend waren dit er 14 per dag.

Handhaven inrijverbod vrachtverkeer Haarweg

De gemeente gaat ergens de komende maanden 4 tot 6 weken handhaven op het inrijverbod voor vrachtverkeer naar aanleiding van bovengenoemde bevindingen. De Dorpsraad zal hierover worden geïnformeerd door de gemeente.

Gemeente is in gesprek bedrijven

De gemeente heeft de bedrijven op een bijeenkomst voor bedrijventerrein Maarn-Maarsbergen inmiddels geïnformeerd over de hierboven benoemde periode van handhaven en de bedrijven nogmaals vriendelijk verzocht zich te houden het inrijverbod i.v.m. overlast voor omwonenden.

Handhaven snelheid Haarweg

Handhaven met camera’s is op een 30 km/h weg juridisch bijna niet mogelijk. Om gemotoriseerd verkeer toch te wijzen op hun rijgedrag, worden er in mei snelheidsdisplays geplaatst op de Haarweg. Dit zijn de bekende ‘smiley’s’. Deze zullen hier blijven hangen tot de accu’s leeg zijn.

Kruising Haarweg-Tuindorpweg-Woudenbergseweg

In de gepresenteerde ontwerptekeningen tijdens de informatieavond eind 2023 had het autoverkeer voorrang vanaf de Haarweg richting de rotonde. Vanuit het dorp is de suggestie aangedragen om de fietsers vanuit de nieuwe fietstunnel voorrang te geven op het gemotoriseerde verkeer. Momenteel wordt er binnen het projectteam gewerkt aan de technische uitwerking hiervan. Zodra definitief zullen wij meer te weten komen.

Oproep overlast melden bij gemeente

Graag roepen wij iedereen op melding te maken van verkeersoverlast bij de gemeente. Elke melding wordt netjes geregistreerd. Zonder signalen vanuit Maarsbergen is er voor de gemeente namelijk geen reden / onderbouwing om passende maatregelen te treffen. Melden kan door gebruik te bellen, maar liever gebruik te maken van de Beter Buiten app. Hartelijk dank.

Bij vragen en of opmerkingen kunnen jullie ons benaderen via info@dorpsraadmaarsbergen.nl

Joke, Olga, Pim, Matthias en Reinier