De wens tot verplaatsing van de tankstations van Shell en Tinq kent al een lange geschiedenis met als dieptepunt dat op de kadernota UH 2020-2023 (meerjarenbegroting) geen geld, 2,5 miljoen, is opgenomen voor de verplaatsing van de tankstations. Ook voor het uitvoeren van het plan van aanpak samen met de Provincie wat de diverse scenario’s gaan kosten wordt geen geld gereserveerd. Het gaat om € 25.000,-

Om een goed beeld te krijgen wat er tot nu toe gebeurd en gedaan is, hierbij een korte samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen en feiten. Het traject loopt deels samen met het traject van de ondertunneling.

Vergunning aanvraag Shell.

Op 15 augustus 2015 vraagt Shell aan de gemeente vergunning om het tankstation uit te breiden met 2 uitgifte units.

Op 18 maart 2016 wordt deze van rechtswege verleend, omdat de gemeente de termijnen waarop ze hadden moeten reageren laten verlopen.

Omwonenden aan de Woudenbergseweg zijn woedend en besluiten massaal om bezwaarschriften in te dienen op initiatief van Gezond Maarsbergen, waar Flip van de Waerdt, Arie Verrips, Joke van den Essenburg en Olga Matthijssen de initiatiefnemers van zijn. Het worden er 10. Er volgt een hoorzitting, maar uiteindelijk worden alle bezwaren ongegrond verklaard. De uitbreiding valt binnen de wettelijke kaders. Ook de publiciteit die er aan gegeven werd, hielp niet.

Variant ondertunneling.

De klankbordgroep, die in 2016 samengesteld werd uit bewoners, brengt op verzoek advies uit aan de gemeente UH over welke variant de voorkeur heeft. Dit is een Westvariant, een kleine rondweg aan de westzijde van het dorp. Deze voorkeur wordt echter niet overgenomen door de Gemeente, men wil het Dorpsplan (tunnelbak voor de kerk langs) en dringt aan op doorrekening van de Bos Beek variant. Dit is de variant met een tunnel dwars door de Tuindorpweg. Voordeel van dit plan is dat daarbij de tankstations in de weg staan en verplaatst moeten worden of verdwijnen.

Hoewel dit aanlokkelijk lijkt hiervoor te kiezen om de tankstations weg te krijgen, blijkt deze variant 22 miljoen duurder uit te vallen dan de Westvariant. Provinciale Staten neemt dan ook het advies van het Dorpsplan niet over en kiest op 4 juli 2017 uiteindelijk voor het voorstel van Gedeputeerde Staten voor de Westvariant met Gesloten Tuindorpweg als voorkeursvariant. Gezond Maarsbergen en het actiecommittee Tuindorpweg hebben vaak ingesproken bij PS vergaderingen en zien hun inspanningen beloond.

Belangrijk hierbij is dat de voorkeur wordt uitgesproken om de rotonde te verplaatsen naar de plaats van de tankstations. Als dit gehonoreerd wordt, moeten de tankstations weg. Op dezelfde vergadering wordt een motie door D66 ingediend, die van de provincie vraagt om de verplaatsing van de tankstations zo spoedig mogelijk ter hand te nemen in nauwe samenwerking met de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Deze motie wordt aangenomen.

Shell heeft intussen in een gesprek met bewoners aangegeven niet te zullen gaan uitbreiden zolang de gesprekken over verplaatsing gaande zijn.

Instellen Q-team.

Er wordt een provinciaal kwaliteitsteam ingesteld met de opdracht dit verder te onderzoeken. Op hun beurt vragen zij advies aan Hosper, een landschapsarchitectenbureau, om de mogelijkheden tot verplaatsing in kaart te brengen. Er volgt een langdurig onderzoek, waarbij ook bewoners een grote rol krijgen.

Uiteindelijk brengt Hosper begin juli 2018 zijn advies uit: er zijn 3 geschikte locaties waarnaar de tankstations verplaatst kunnen worden: aan beide zijden van de Griftdijk en bij La Place. Verplaatsing is nodig ook om de oude laanstructuur terug te kunnen brengen.

Het Q-team brengt mede op basis van dit advies zijn rapport uit aan de Provincie op 16 juli 2018. Zij wijzen de optie verplaatsen van de rotonde af op de locatie van de tankstations, maar dringen wel aan op verplaatsing los van het ondertunnelingstraject.

Besluitvorming Provinciale Staten.

Op 6 november 2018 verschijnt er een artikel van de provincie met de titel: ‘Aanleg spoortunnel en verwijdering tankstations Maarsbergen dichterbij.‘ Het is gebaseerd op het Statenvoorstel van 6 november 2018 waarbij de Commissie Milieu, Mobiliteit, Economie (MME) aan PS voorstelt om het advies van het Q team over te nemen d.w.z .om de rotonde niet naar het noorden te verplaatsen maar naar het westen en los daarvan de tankstations te verwijderen.

M.b.t. de tankstations wordt gewezen op het feit dat het verplaatsen van de Shell en Tinq door dit besluit niet meer verbonden zal zijn aan het spoorondertunnelingstraject en dus als een apart project beschouwd dient te worden, waar ook apart financiering voor wordt gevraagd.

Het dreigt nog even spannend te worden. Provinciale Staten krijgen het verzoek om het budget voor de ondertunneling te verhogen met 15,4 miljoen vanwege gestegen prijzen en marktwerking.

Het budget was 36 miljoen. Gedeputeerde Dennis Straat verdedigt het voorstel en op 10 december 2018 wordt door PS de verhoging van het budget goedgekeurd én de keuze voor 2 aparte projecten.

Om het belang van verplaatsing aan te geven stelt de Provincie vervolgens 2,5 miljoen beschikbaar voor verplaatsing. Ze wil hierin samen werken met de gemeente UH. Er is door de provincie een plan van aanpak gemaakt om de verschillende scenario’s in beeld te brengen en een beter inzicht te krijgen in de werkelijke kosten ervan. Dit onderzoek kost € 50.000,-, waarvan de kosten 50-50% worden verdeeld over provincie en gemeente UH.

Het vervolg.

Vanaf dan ligt de boel stil. Navraag bij wethouder Boonzaaijer leert ons dat hij geen geld voor het onderzoek wil vrijmaken, terwijl hij dat in een eerder gesprek in april wel toezegde.

Joke en Olga spreken in op de beeldvormende vergadering en spreken hun diepe teleurstelling uit en verwijzen daarbij naar een motie van het CDA, die in 2017 werd aangenomen waarin om onderzoek naar verplaatsing werd voorgesteld en ook overgenomen door de Raad. Ook in de verkiezingen van maart vorig jaar, stond verplaatsing hoog op de prioriteitenlijst voor Maarsbergen van alle partijen (muv. BVH). Kiezersbedrog? Er wordt alleen nog maar bezuinigd.

Bij de behandeling van de kadernota, de meerjaren begroting 2020-2023 in de besluitvormende vergadering op 11 juli jl. , geeft hij een stemverklaring aan de raad. Geld voor de verplaatsing is er niet en dus heeft geld vrijmaken voor het plan van aanpak ook geen zin. Verplaatsing van de tankstations staat voor 0 euro op de begroting. Een motie van CDA en D66 om nog iets voor elkaar te krijgen is flinterdun. Er wordt afgesproken dat de UH gaat samenwerken met de provincie om een beleid te ontwikkelen om alle tankstations in de provincie op termijn uit dorpskernen te weren. De motie haalt het.

Joke en Olga hebben hun ongerustheid uitgesproken naar de (nieuwe) Gedeputeerde dhr.Arne Schaddelee. Hij gaat ervan uit dat er instemming is van de gemeente UH op het besluit van 10 december 2018.

Vraag is laten we het hierbij zitten? Gevaar bestaat dat Shell nu de plannen voor uitbreiding wel gaat uitvoeren. We zijn zo dichtbij….. (geweest?).