Jaarverslag 2018 en 2019
Inleiding
De Dorpsraad Maarsbergen is door het huidige bestuur bij notariële akte als vereniging opgericht op 28 november 2018.
Het ledenaantal bedraagt 84 op 31 december 2019.

Algemene ledenvergadering.

Op 3 februari 2020 vond de eerste Algemene Ledenvergadering plaats in Het Gebouwtje. Hier werd het bestuur vastgesteld.

Bestuurssamenstelling
Wout Karelse Voorzitter
Olga Matthijssen Secretaris (teruggetreden op 1 april 2019)
Marc van Toor Bestuurslid. Secretaris vanaf 1 april 2019
Yvonne Karelse Penningmeester
Peter van Welij Bestuurslid/vice voorzitter
Joke van den Essenburg Bestuurslid
Jan Huijser Bestuurslid
Bestuursvergaderingen
Het bestuur kwam 12 keer bij elkaar. Bij elke vergadering kwamen tenminste aan de orde:
• Doorontwikkeling Dorpsraad als zelfstandige vereniging
• Openstaande activiteiten
• Te organiseren activiteiten
• Contacten met de leden
• Contacten met relevante organisaties
Het bestuur kwam, waar nodig ad hoc bij elkaar.

Activiteiten
• Een netwerk van straatcontactpersonen opgericht. Deze “oren en ogen” van Maarsbergen adviseren gevraagd en ongevraagd de Dorpsraad.
• Deelname aan het Dorpsberaad. één maal als deelnemer, één maal als voorzitter en organisator. (onderwerp: communicatie met de juiste partij)
• De nieuwjaarsreceptie 2019 van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug bijgewoond en de Dorpsraad onder de aandacht gebracht.
• Bijeenkomsten van de provincie over de West Variant met Gesloten Tuindorpweg zijn bijgewoond. De Dorpsraad ondersteunt het gekozen plan en schenkt aandacht aan optimalisatie zonder dat vertraging plaats vindt.
• Er is een ledenavond georganiseerd om relevante en uitvoerbare onderwerpen te inventariseren. Sociale cohesie (ontmoeting), (verkeers)veiligheid en aanzicht van ons dorp kwamen naar voren.
• Om duidelijkheid te krijgen over kritische geluiden die per email werden ontvangen, zijn de betrokkenen uitgenodigd voor een gesprek. De kritiek betrof het zelf oprichtende bestuur van de Dorpsraad en de doelstellingen. Het gesprek was na uitleg bevredigend voor alle partijen.
• Op initiatief van de Dorpsraad is een middenbermscheiding aangebracht ter hoogte van de tankstations Tinq en Shell op de N226 (Woudenbergseweg)
• Er is tevergeefs geprobeerd de eigenaar van de Grote Bloemheuvel te bewegen concreet te worden over zijn plannen en waar mogelijk een positieve bijdrage te leveren richting een oplossing. Blijft onze aandacht houden.
• De Gemeente Utrechtse Heuvelrug is eveneens gevraagd wat gedaan kan worden om de Grote Bloemheuvel te saneren. Tot nu toe zonder resultaat.
• Interviews aan radio 90FM en RTV Utrecht over de doelen van de Dorpsraad en uitplaatsing van de tankstations.
• Een nieuwsbrief is uitgebracht. (juni 2019)
• Welkomst pakket bezorgd bij nieuwe inwoners.
• Aanwezig geweest bij bijeenkomsten bewoners Heygraefflaan met woningstichting en gemeente. (doel, geïnformeerd blijven)
• Vier bloembakken zijn geplaatst dankzij subsidie van de provincie en een bijdrage van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug.
• Een picknick tafel is kosteloos bij het speelterrein op de Marez Hof geplaatst dankzij de Gemeente Utrechtse Heuvelrug.
• Een dorpsborrel is georganiseerd. Grote opkomst.
• Er wordt actief gelobbyd om de tankstations Shell en Tinq uit het dorp te plaatsen.
• Contact met Gemeente (wethouder/Dorpscoördinator/Groenvoorziening) en Provincie (netwerkfunctie)
• Op initiatief van de Dorpsraad is een informatieavond over glasvezel in de bebouwde bom georganiseerd voor straatcontactpersonen. Wordt vervolgd.
Geplande activiteiten
• Behoefte peiling voor lezingen
• Rondleidingen
• Leden werven
• Intensief contact onderhouden met leden van de Dorpsraad enbetrokken partijen over de inrichting van de West variant met gesloten Tuindorpweg. De insteek is geen vertraging, wel optimaliseren waar mogelijk en reëel, oude varianten zijn passé.
• Verder ontwikkelen Dorp en Dorpsraadvisie met de leden.
Secretaris van de Dorpsraad
Marc van Toor