Graag informeren wij u over de voortgang van het project N226 Spoorwegonderdoorgang Maarsbergen.

Afronding werkzaamheden DPO en openstellen Tuindorpweg en Haarweg

Op 18 oktober 2021 zijn de werkzaamheden voor het verleggen van de DPO-leiding onder de Tuindorpweg en Haarweg gestart. Per 17 december 2021 worden deze werkzaamheden afgerond. Op dat moment worden ook de wegafsluitingen opgeheven.

Voorbereidende werkzaamheden/verleggen kabels en leidingen

Om de spooronderdoorgangen mogelijk te maken, moeten bomen worden gerooid en diverse kabels en leidingen worden verlegd (gasleidingen, waterleidingen, stroomkabels (laagspanning), telecomkabels en de riolering).

Deze werkzaamheden starten in december 2021 met:

  • Het verplaatsen van de leilindes voor de La Place. Deze leilindes worden in overleg met de eigenaar een paar meter dichter naar het pand verplaatsen. Met extra verzorging zorgen we ervoor dat de leilindes goed zullen aarden op de nieuwe locatie.
  • Het uitgraven en afvoeren van een oude, in onbruik geraakte benzinetank tussen het spoor en de La Place, nabij het Tango tankstation.
  • Het rooien van bomen. Dit gebeurt gefaseerd en met veel aandacht voor natuurcompensatie. Hieronder leest u daar meer over.

Natuurcompensatie

Omdat de groene omgeving van Maarsbergen veel bewoners en natuurliefhebbers aan het hart gaat, is in het Esthetisch Programma van Eisen en Beplantingsplan veel aandacht besteed aan een zorgvuldige inpassing en aan het behouden van zoveel mogelijk bomen. Toch is het nodig om een groot aantal bomen te kappen om de spooronderdoorgang mogelijk te maken. De realisatie van de spooronderdoorgang raakt een (bos)areaal van grofweg 2,8 hectare. Een overzicht van de te kappen bomen is opgenomen in bijlage 1. Ter compensatie wordt op twee percelen nieuwe natuur gecreëerd, namelijk op de percelen ‘Anderstein’ en ‘Valkenheide’. (zie bijlage 2). Het totale oppervlak van de compensatie betreft circa 5,4 hectare. De compensatie op het perceel Anderstein heeft al plaatsgevonden. Achtergrondinformatie vindt u op https://www.landgoedanderstein.nl/nieuwe-natuur-op-anderstein/. Verdere detailinformatie is te vinden in de vergunningsaanvraag en de melding voor de bomenkap die is geplaatst op de website www.spooronderdoorgangmaarsbergen.nl.

Fasering bomenkap

Om onnodige ontbossing tegen te gaan, kappen we niet alle bomen in één keer, maar voeren we de bomenkap in meerdere fases uit:

  • Vanaf 8 december 2021 worden bomen gerooid in de buurt van de carpoolplaats en langs een gedeelte van de Engweg. Aan de noordzijde zullen twee bomen gerooid worden die op de locatie staan waar een boring onder het spoor wordt aangebracht ten behoeve van de waterleiding en het riool. Medio december 2021 wordt ook gestart met het kappen van de bomen op het landgoed Anderstein ten noorden van de Tuindorpweg. De werkzaamheden zijn afgerond voor aanvang van het broedseizoen (15 maart).
  • Het kappen van de overige bomen stellen we zo lang mogelijk uit, tot het moment dat ProRail kan starten met het aanleggen van de onderdoorgangen. Het gaat hier om het resterende deel van de bomen tussen de Engweg en de kluifrotonde rondom het fietspad en om bomen ter hoogte van de bestaande bushalte aan de Woudenbergseweg. In een volgende mail sturen we een duidelijke overzichtstekening mee.

Met bovenstaande fasering, houden we de omgeving waar mogelijk, zo lang mogelijk groen. Daarnaast kijken we samen met de groenaannemer naar een tijdelijke groene invulling van het terrein. Inzaaien met gebiedseigen bloemen en planten lijkt een mooie oplossing te zijn. Binnenkort kunt u een enquête van ons verwachten, waarin we u vragen om met ons mee te denken. Mocht u nu al ideeën hebben voor een tijdelijke invulling dan kunt u zich melden bij de omgevingsmanager. Zijn gegevens vindt u hieronder.

Archeologisch onderzoek in januari 2022

Nadat de bomen op het landgoed Anderstein zijn gekapt, wordt daar door middel van proefsleuven archeologisch onderzoek uitgevoerd. Naar verwachting starten deze werkzaamheden in de tweede week van januari 2022. Als er geen archeologische vondsten zijn, starten we ook op deze locatie met het verleggen van kabels en leidingen.

Bouw nieuwe spooronderdoorgangen in 2023

Nadat alle kabels en leidingen zijn verlegd en de overige voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond, kan naar verwachting in 2023 worden gestart met de aanleg van de onderdoorgangen, de rotonde en nieuwe Bosweg.

Informatievoorziening

Met updatemails, bewonersbrieven en publicaties in de lokale media, proberen we u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de komende werkzaamheden tot en met de zomer van 2022. Op de website www.spooronderdoorgangmaarsbergen.nl kunt u ook alle updates terugvinden en nadere achtergrondinformatie over het project.

Bij de planning van wegwerkzaamheden moeten we altijd wel een slag om de arm houden, bijvoorbeeld als graafwerkzaamheden door vorst in de grond moeten worden uitgesteld of als er archeologische vondsten worden gedaan.

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen hebben, schroom dan niet contact met ons op te nemen via onderstaand emailadres.

Vriendelijke groet,

Klaas Oudman
Omgevingsmanager N226 Spooronderdoorgang Maarsbergen
Mailadres: klaas.oudman@provincie-utrecht.nl
Website: www.spooronderdoorgangmaarsbergen.nl

De bijlagen 1 en 2 vindt u onderaan deze mail.

Bijlage 1

In deze bijlage ziet u een overzicht van de bomen die voor het ontwerp gekapt worden (links in het rood) en de bomen die behouden blijven binnen het ontwerp inclusief nieuwe aanplant vanuit het project(rechts). In het overzicht ontbreekt de fasering die is aangebracht in de bomenkap.