Kort verslag van de 3e Algemene Ledenvergadering op 21 maart jl.

Het was alweer de derde ALV van de Dorpsraad, die gehouden werd in de prachtige ambiance van De Deel op Landgoed Anderstein. De opkomst was zoals meestal bij dit soort vergaderingen niet erg groot, maar de bewoners, die er waren, waren met name nieuwe bewoners en dus nieuwe leden van de Dorpsraad. De voorzittersrol werd waargenomen door Olga Matthijssen, omdat zowel onze voorzitter (Casper Polspoel) als de vicevoorzitter (Jan Huyser) ziek waren.

Het werd een geanimeerde avond. Het eerste deel bestond uit de noodzakelijke stukken die de leden moesten goedkeuren of vaststellen. Dit ging bijvoorbeeld om het jaarverslag van 2021, maar ook de begroting voor 2022. Vincent Post, de penningmeester, werd décharge verleend door de vergadering. Hij had zijn werk uitstekend gedaan en kreeg daarvoor ook complimenten van de kascommissie. De contributie blijft ook voor 2022 € 10,- per jaar om de drempel laag te houden. Bedrijven zullen gevraagd worden om in plaats van lid, donateur te worden en samen de ‘Vrienden van de Dorpsraad’ te vormen. Ook dit voorstel kreeg de goedkeuring van de leden.

Na een klein uur werd het besloten gedeelte afgesloten en na een korte koffiepauze vervolgd door de presentatie van de uitkomsten van de bewonersenquête. Joke van den Essenbrug nam deze rol met verve over van de afwezige voorzitter en het werd een heldere uiteenzetting, met genoeg ruimte voor vragen of opmerkingen van bewoners.

In zijn algemeenheid zijn bewoners best tevreden over het wonen in Maarsbergen, maar er zijn natuurlijk ook mindere punten zoals de files tijdens de spits of onveilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Ook de tankstations  ziet men graag verplaatst.

Veel bewoners zouden graag een kleine super zien in het dorp. De vraag is echter hoe groot Maarsbergen moet groeien om dit voor een ondernemer aantrekkelijk te maken. Het zegt gelijk dus iets over in hoeverre er woningbouw gepleegd moet worden. Een groot percentage voorstanders van groei, kiest voor het bouwen van een nieuwe woonwijk rekening houdend met de groene omgeving. Toch zijn er ook bewoners, die Maarsbergen liever niet zien groeien.

De uitkomsten van de enquête worden nog niet breed gedeeld, maar zullen eerst binnen het bestuur besproken worden en op een later tijdstip naar buiten gebracht.

Het slot van de avond was voor Erik Bakker, die de evenementen in zijn takenpakket heeft. Hij refereerde ook aan de uitkomsten in de enquête: veel bewoners hebben aangegeven dat zij niet alleen op evenementen willen komen maar ook willen helpen met bv. het opbouwen. Hij richtte zich tot de zaal en probeerde spijkers met koppen te slaan.

Hierna werd de ALV  om 21.30 uur gesloten en was het tijd voor een warm hapje en werd het gesprek met elkaar onder het genot van een drankje voortgezet. Het nuttige werd met het aangename verenigd.