Geacht college,

Wij hebben kennis genomen van het op 10 december 2019 door u genomen besluit tot vaststelling van
het voorontwerp provinciaal inpassingsplan “Spooronderdoorgang Maarsbergen” en de
daaropvolgende terinzagelegging. Op 7 november 2019 heeft u ons een brief gestuurd, waarin u de
voorbereiding van het voorontwerp provinciaal inpassingsplan “Spooronderdoorgang Maarsbergen”
heeft aangekondigd en de procedure uiteenzet. Middels deze brief maken wij gebruik van de in artikel
3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening geboden mogelijkheid tot het geven van een reactie op het
plan.

Ontwerp ongelijkvloerse spooronderdoorgang Maarsbergen
In onze vergadering van ….januari 2020 hebben wij vastgesteld dat het ontwerp zoals opgenomen in
het voorontwerp provinciaal inpassingsplan “Spooronderdoorgang Maarsbergen” voldoet aan de
uitgangspunten zoals door Provinciale Staten en onze raad in 2017 zijn vastgesteld, waarbij de westvariant
met afgesloten Tuindorpweg als voorkeursvariant is aangemerkt.
Op het vlak van de technische uitwerking van het ontwerp zijn de onderzoeken inmiddels afgerond. In november 2019 heeft u een aantal informatieavonden voor onze inwoners georganiseerd met als doel volledige transparantie in het (ontwerp)proces te bieden. Van de onderzoeken zijn de resultaten en aanbevelingen door de verschillende ingenieursbureaus gepresenteerd en inhoudelijk toegelicht. Voor de bewoners van de Engweg is een aparte avond georganiseerd die specifiek ging over de problematiek
van de Engweg voor de onderwerpen fijnstof/luchtkwaliteit en geluid. Wij concluderen naar aanleiding van de drie informatieavonden dat er op grond van de technische onderzoeken geen noodzaak is tot wezenlijke bijstelling van het voorontwerp. Wel bleek dat er een aantal aandachtsgebieden is dat nog nader uitgewerkt en of aangepast moet worden. Met name in de verkeersveiligheidsaudit is een aantal punten opgenomen dat aandacht vraagt. Wij realiseren ons dat het hier om een voorontwerp inpassingsplan gaat, dat is bedoeld als eerste stap om tot een uitgewerkt ontwerp te komen en er dus
nog zaken aangepast kunnen worden. Wij vertrouwen erop dat de nog door te voeren technische
wijzigingen leiden tot een plan dat voldoet aan de gestelde verkeersveiligheid, milieu en duurzaamheid eisen en dat hierover richting de nadere uitwerking van het ontwerp met de inwoners en overige belanghebbenden wordt gecommuniceerd.

Participatie & voorstel stuurgroep
De door ons gezamenlijk uitgesproken focus in relatie tot dit project ligt, naast het behalen van de projectdoelstellingen, bij een zorgvuldig proces waarbinnen nadrukkelijk aandacht is voor de belangen van inwoners en andere belanghebbenden en er wordt aangestuurd op tijdige en volledige informatievoorziening. In het proces om tot een gedragen voorstel van inpassing van de spooronderdoorgang te komen heeft u om bovenstaande redenen een Q-Team aangesteld dat in 2019 drie bijeenkomsten met de inwoners heeft georganiseerd. In september 2019 is door het Q-Team samen met de inwoners van Maarsbergen een voorstel voor inpassing opgeleverd, getiteld “Ruimtelijk Kader”. Hierin zijn suggesties gedaan middels een aantal aanpassingen aan het ontwerp de ruimtelijke
kwaliteit van het ontwerp te vergroten.
Op 6 november jl. hebben wij een raadsinformatiebrief ontvangen en hebben wij kennis kunnen nemen van de door u aan Provinciale Staten verzonden brief. Hierin is aangegeven dat de stuurgroep voorstelt de belangrijkste inpassingsvoorstellen van het Q-Team uit het “Ruimtelijk Kader” te honoreren. Zij het
met enkele technisch-inhoudelijke kanttekeningen en onder voorbehoud dat uit de kostenraming die in Q1 2020 wordt opgesteld blijkt dat de voorgestelde aanpassingen passen binnen het projectbudget.
Wij begrijpen de door de stuurgroep voorgestelde keuzes en ondersteunen deze. Wel vragen wij aandacht voor de nadere uitwerking van het voorstel van het Q-Team richting de ontwerpfase. Wij stellen voor om het door het Q-Team opgeleverde “Ruimtelijk Kader” samen met de inwoners en
overige belanghebbenden uit te werken en de definitieve uitgangspunten ter borging op te nemen in een op te stellen beeldkwaliteitsplan. De landschappelijke inpassing zou dan vormgegeven en geborgd kunnen worden door middel van een op te stellen beplantingsplan. Het met onze inwoners verder
uitwerken van het “Ruimtelijk Kader” biedt ons inziens tevens de mogelijkheid nog eens met belanghebbenden de inpassingsmogelijkheden rondom de tunnelbak te bespreken. Naast aandacht voor de ruimtelijke inpassing geven wij de suggestie mee te onderzoeken of een eenduidig snelheidsregime op de N226 langs het centrum van Maarsbergen, de noordelijke rotonde en de tunnelbak tot de mogelijkheden behoort. Wij denken dat hiervoor wellicht aanknopingspunten te
vinden zijn in de uitgevoerde verkeersveiligheidsaudit en de onderzoeken op het gebied van geluid en luchtkwaliteit.
Gezien de huidige situatie in Maarsbergen waar de verkeersveiligheid en leefbaarheid langs de N226 op dit moment sterk te wensen overlaten, onderschrijven wij het belang van een spoedige en zorgvuldige voortgang van het proces en zien wij de nadere uitwerking in het ontwerp inpassingsplan
“Spooronderdoorgang Maarsbergen” met belangstelling en vertrouwen tegemoet.

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug,
de griffier, de voorzitter,
W. Hooghiemstra G.F. Naafs