Tot op heden is de contributie geïnd via een factuur. De verwerking van deze betalingen is echter zowel voor u als voor de vereniging een tijdrovende zaak. Wij willen u dan ook vragen om uw contributie met ingang van 2020 op een eenvoudige manier te betalen: via een automatische incasso. De contributie wordt dan automatisch van uw rekening afgeschreven. Hieronder vindt u een machtigingsformulier om ingevuld en ondertekend retour te sturen. U kunt uw machtiging altijd weer intrekken door het sturen van een schriftelijke opzegging een maand voor het einde van het nieuwe jaar. Als u het niet eens bent met een afschrijving, kunt u uw bank binnen een periode van acht weken opdracht geven het bedrag terug te boeken cq. te storneren.

Mocht u toch liever uw contributie overmaken dan zien wij deze graag voor 15 maart 2020 tegemoet op ons rekeningnummer:

NL20 RBRB 0778 1617 06 t.n.v. Vereniging Dorpsraad Maarsbergen.

U kunt deze machtiging invullen en inleveren bij de penningmeester (Woudenbergseweg 54 Maarsbergen) of

Een foto maken van het formulier en deze sturen naar penningmeester@dorpsraadmaarsbergen.nl.

Namens het bestuur van Vereniging Dorpsraad Maarsbergen,

Met vriendelijke groet,

Yvonne Karelse,

Penningmeester Dorpsraad Maarsbergen