VERENIGING

Privacyverklaring.
U leest hier o.a. hoe wij omgaan met informatie die de vereniging van de leden verkrijgt, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit artikel informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn. 

Het verstrekken van gegevens

Als u lid wordt van onze vereniging verkrijgen we uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Na toekenning van een lidmaatschapsnummer verwerken we uw gegevens in een (digitaal) ledenbestand. De datum van mutatie wordt automatisch vastgelegd in dit bestand.

 1. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan
  naam, voornaam, voorletters, titulatuur, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en E-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens.
 2. Lidmaatschapsnummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder 1.
 3. Gegevens betreffende het lidmaatschap, waaronder begrepen de aard daarvan, alsmede de functie binnen en de deelname aan de activiteiten van de vereniging.
 4. Foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de vereniging.
 5. Gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften. 
Verwerking

De verwerking geschiedt slechts voor:

 1. De activiteiten die gelet op de doelstelling van de vereniging gebruikelijk zijn of die door de ledenvergadering zijn goedgekeurd. 
 2. Het verzenden van informatie aan betrokkenen. 
 3. Het bekend maken van informatie voor betrokkenen en activiteiten van de vereniging na instemming van de ledenvergadering, voor zover aanwezig, op de eigen website .
 4. Het berekenen, vastleggen en innen van contributie en giften, alsmede andere activiteiten van intern beheer. 
 5. Om u diensten, producten en/of informatie aan te bieden en te leveren. 
 6. Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op de website, of om via de website contact op te nemen met bestuursleden van de vereniging. 
 7. Om u een nieuwsbrief, uitnodiging of andere elektronische informatie toe te sturen. 
 8. Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen t.b.v. de kascontrolecommissie.
De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

Degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de hierboven bedoelde activiteiten als bedoeld in “de verwerking geschiedt slechts voor:” of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken. 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden. Persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk een jaar nadat het lidmaatschap is beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. De gegevens op de website worden onverwijld verwijderd wanneer betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger daarom verzoekt.

Uitwisseling gegevens

Alleen als u het bestuur daarvoor (ondubbelzinnige) toestemming hebt gegeven, kunnen wij uw gegevens uitwisselen met de andere leden.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens.

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy-beleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via bestuur@dorpsraadmaarsbergen.nl
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan bestuur@dorpsraadmaarsbergen.nl of doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het per e-mail of post ontvangen van informatie vanuit de vereniging.

HEB JE VRAGEN?

STEL ZE GERUST

Adres

Vereniging Dorpsraad Maarsbergen
Tuindorpweg 3
3953 BB Maarsbergen

Overige info

KVK nr.: 73247650

Regiobank:
NL20 RBRB 0778 1617 06

Email
Volg ons