Lid worden?
U kunt als inwoner van Maarsbergen, of eigenaar van een bedrjf, gevestigd in Maarsbergen, lid worden van onze vereniging door een email te sturen naar onze penningmeester en via een nader op te geven bankrekeningnummer de verschuldigde contributie van € 10,00 over te maken. Het lidmaatschap geldt dan tot 1 januari 2021.

Vanaf nu staan de notulen van onze vergaderingen online.
Op deze plek vindt u de laatste notulen van onze bestuurs- en ledenvergaderingen. U kunt de notulen desgewenst downloaden.
Voorgaande notulen zijn op aanvraag beschikbaar.
Notulen 11 juni 2019
Notulen 8 juli 2019
Notulen 9 september 2019
Notulen 14 oktober 2019

De vereniging heeft tot doel:
* het behartigen van de algemene belangen van de inwoners van Maarsbergen.
* het bevorderen van de leefbaarheid in Maarsbergen.
* het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Maarsbergen.
* het leveren van een bijdrage tot de ontwikkeling van plannen met betrekking tot de fysieke ruimtelijke sociale en economische omgeving.
* het streven naar een brede en representatieve vertegenwoordiging van de inwoners van Maarsbergen.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
• het houden van vergaderingen en besprekingen.
• namens de inwoners van Maarsbergen op te treden als gesprek- of onderhandelingspartner met het gemeentebestuur en andere instellingen.
• het betrekken van de inwoners bij het ontwikkelen en volgen van het uitvoeren van het beleid.
• het begeleiden en coördineren bij gemeentelijke en provinciale besluitvorming van inspraak en inspraakactiviteiten in aangelegenheden die Maarsbergen betreffen.
• mede zorg te dragen voor optimale communicatie tussen gemeentebestuur en de inwoners van Maarsbergen.
• het op eigen initiatief en/of op verzoek van de gemeente uitbrengen van adviezen en ontplooien van activiteiten omtrent zaken Maarsbergen betreffende.
• het deelnemen aan overlegvormen inzake Maarsbergen en haar inwoners.
• financiën te verwerven, die bijdragen tot het bereiken van het doel van de vereniging.


Statuten.
Laatste versie, najaar 2018.

Huishoudelijk reglement.

Laatste versie, 21 januari 2019

Privacyverklaring.
U leest hier o.a. hoe wij omgaan met informatie die de vereniging van de leden verkrijgt, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit artikel informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn. 

Het verstrekken van gegevens.
Als u lid wordt van onze vereniging verkrijgen we uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Na toekenning van een lidmaatschapsnummer verwerken we uw gegevens in een (digitaal) ledenbestand. De datum van mutatie wordt automatisch vastgelegd in dit bestand.

Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan
1. naam, voornaam, voorletters, titulatuur, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en E-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens. 
2. Lidmaatschapsnummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder 1. 
3. Gegevens betreffende het lidmaatschap, waaronder begrepen de aard daarvan, alsmede de functie binnen en de deelname aan de activiteiten van de vereniging. 
4. Foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de vereniging. 
5. Gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften. 

Verwerking.
1. De verwerking geschiedt slechts voor:
1. de activiteiten die gelet op de doelstelling van de vereniging gebruikelijk zijn of die door de ledenvergadering zijn goedgekeurd. 
2. Het verzenden van informatie aan betrokkenen. 
3. Het bekend maken van informatie voor betrokkenen en activiteiten van de vereniging na instemming van de ledenvergadering, voor zover aanwezig, op de eigen website 
4. Het berekenen, vastleggen en innen van contributie en giften, alsmede andere activiteiten van intern beheer. 
5. Om u diensten, producten en/of informatie aan te bieden en te leveren. 
6. Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op de website, of om via de website contact op te nemen met bestuursleden van de vereniging. 
7. Om u een nieuwsbrief, uitnodiging of andere elektronische informatie toe te sturen. 
8. Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen t.b.v. de kascontrolecommissie.

De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de hierboven bedoelde activiteiten als bedoeld in “de verwerking geschiedt slechts voor:” of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken. 

Bewaartermijn.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden. Persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk een jaar nadat het lidmaatschap is beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. De gegevens op de website worden onverwijld verwijderd wanneer betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger daarom verzoekt.

Uitwisseling gegevens. 
Alleen als u het bestuur daarvoor (ondubbelzinnige) toestemming hebt gegeven, kunnen wij uw gegevens uitwisselen met de andere leden.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens.
Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy-beleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via penningmeester@dorpsraadmaarsbergen.nl
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan penningmeester@dorpsraadmaarsbergen.nlof doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het per e-mail of post ontvangen van informatie vanuit de vereniging.