Tankstations blijven toch.

Zowel de gemeente Utrechtse Heuvelrug als de provincie Utrecht willen niet voor de kosten opdraaien van de verplaatsing of het verwijderen van de tankstations in Maarsbergen. De pompen blijven daarom op hun plek staan. Dat staat in een Statenbrief van verkeersgedeputeerde Arne Schaddelee.

De tankstations waren onderdeel van het grote plan om een tunnel te maken bij de spoorwegovergang in het dorp. Ze zouden in dat plan verwijderd of verplaatst worden omdat dat de leefbaarheid in Maarsbergen ten goede zou komen. Lees meer…

Vertraging Ontwerp Inpassingsplan.

Zoals eerder aangegeven is er met de verkeerd gehanteerde maximumsnelheden als uitgangspunt gerekend in het geluidsonderzoek. Het betreft snelheden op de toekomstige provinciale weg onder het spoor, de Tuindorpweg en de Haarweg in Maarsbergen. Deze verkeerde uitgangspunten zijn ook in een aantal andere onderzoeken gebruikt, zoals het onderzoek luchtkwaliteit en trillingen. Deze onderzoeken moeten dus ook aangepast worden op basis van de juiste snelheid.

Hierdoor ontstaat een vertraging van ca. 7 weken, waardoor de vaststelling van het ontwerp- inpassingsplan (PIP) op 9 juni 2020 plaats zal vinden in plaats van medio april 2020. Lees meer…

Contributie 2020.

Tot op heden is de contributie geïnd via een factuur. De verwerking van deze betalingen is echter zowel voor u als voor de vereniging een tijdrovende zaak. Wij willen u dan ook vragen om uw contributie met ingang van 2020 op een eenvoudige manier te betalen: via een automatische incasso. De contributie wordt dan automatisch van uw rekening afgeschreven. Hieronder vindt u een machtigingsformulier om ingevuld en ondertekend retour te sturen. U kunt uw machtiging altijd weer intrekken door het sturen van een schriftelijke opzegging een maand voor het einde van het nieuwe jaar. Lees meer…

Reactie gemeenteraad UH op PIP onderdoorgang Maarsbergen.

Geacht college,

Wij hebben kennis genomen van het op 10 december 2019 door u genomen besluit tot vaststelling van
het voorontwerp provinciaal inpassingsplan “Spooronderdoorgang Maarsbergen” en de
daaropvolgende terinzagelegging. Op 7 november 2019 heeft u ons een brief gestuurd, waarin u de
voorbereiding van het voorontwerp provinciaal inpassingsplan “Spooronderdoorgang Maarsbergen”
heeft aangekondigd en de procedure uiteenzet. Middels deze brief maken wij gebruik van de in artikel
3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening geboden mogelijkheid tot het geven van een reactie op het
plan. Lees meer…